Αύριο η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτήριο του Διοικητηρίου Περιφέρειας Πελοποννήσου επί της πλατείας Εθνάρχου Μακαρίου στην Τρίπολη, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131664 Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Υποέργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 70 (ΝΑΥΠΛΙΟ – ΛΥΓΟΥΡΙΟ) (Α’ΦΑΣΗ)», π/υ: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., ΠΙΣΤ.: 2020ΕΠ52600000

2. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131714 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ
«ΖΟΡΜΠΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 18 ΕΠ. ΟΔΟΥ (ΑΡΓΟΣ- ΗΡΑ- ΠΡΟΣΥΜΝΗ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 757.115,00 €

3. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
134718 Έγκριση παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΓΟΥΣ (΄Β ΦΑΣΗ)», κωδ.πιστ.: ΚΑΠ ΚΑΕ 03.071.9781.0023 Π/Υ: 650.000,00 ευρώ

4. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
136760 Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού της 3ης πρόσκλησης (αρ.285/2024) στο πλαίσιο του ΔΣΑ αρ.683/2023 για τη μεταφορά μαθητών σχ.ετ. 2023-2026 Π.Ε. Αργολίδας.

5. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
132559 α) Έγκριση όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού, άνω των ορίων διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ – ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής»,

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής.
β) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού και παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης.

6. ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
133569 Έγκριση ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & πετρέλαιο κίνησης), λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 372575/30-10-2023 διαγωνισμός 23PROC013668607).

7. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
133821 Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2020», ως προς την χρονική της διάρκεια (άρθρο 6 προγραμματικής).

8. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
133392 Έγκριση 9ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», ως προς το άρθρο 4 (Ισχύς και Διάρκεια της Σύμβασης).

9. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

135239 Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου με τίτλο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Ελαφόνησο στους εκτός οικισμού κύριους οδικούς άξονες προς παραλίες Σίμου και Παναγίας», ως προς την αντικατάσταση των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 7 ) μετά την αλλαγή σύνθεσης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

10. ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
137163 Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών αντιπυρικής προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την αντιπυρική περίοδο 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), ως ισχύουν.

11. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
130136 Έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας της υπηρεσίας: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Προυπ/σμού: 716.000 €

12. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
131990 Ορισμός δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Π.Ε. Μεσσηνίας) στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας στις 19-6-2024 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση αυτής δικάσιμο.

13. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131559 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», έως 30-06-2024, Προϋπολογισμού: 150.000,00 ΕΥΡΩ

14. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131580 Έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΣΥΛΛΑ-ΚΑΡΝΑΣΙ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 300.000,00€

15. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131946 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του Έργου:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΡΚΑΔΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 300.000,00 €

16. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
131942 Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «BΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ)»
Προϋπολογισμού: 800.000,00 €, από πιστώσεις: 2020ΕΠ02600007

17. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
133735 Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τευχών και όρων Δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ”,
Προϋπολογισμού : 220.000,00 € από πιστώσεις ΚΑΠ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

18. ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
133840 Έγκριση παράτασης διάθεσης του κρατικού μηχανήματος ΚΗΗ 6276, φορτηγού απορριμματοφόρου εργοστασίου κατασκευής DAF, στο Δήμο Ν. Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

19. ΕΔΡΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
139239 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργολαβίας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»,
Προϋπολογισμού: 61.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

20. ΕΔΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
138832 Έγκριση αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην Τρίπολη, επί της οδού Ναυπλίου 57, για τη μείωση- αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος.

21. ΕΔΡΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
139832 Έγκριση γνωμοδότησης περί δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού αναφορικά με την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που υπέστη το με αρ. κυκλ. ΚΜΧ 5868 Ι.Χ.Ε. επιβατηγό όχημα, ιδιοκτησίας της Κυριακής Πάντζαλη του Αναστασίου (σχ. η υπ’ αρ. 423/16/2024 [ΑΔΑ: 90ΤΖ7Λ1-Δ2Η] απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής).

22. ΕΔΡΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
“Αντικατάσταση τριών καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας”

23. ΕΔΡΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α’ τριμήνου 2024

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα