Χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων σε πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο 𝝙ή𝝻𝝾ς 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 πέτυχε την ένταξη και χρηματοδότησή του 𝞂𝝴 𝝿𝝾𝞂𝝾𝞂𝞃ό 𝟭𝟬𝟬%  με το ποσό  του 𝟭.𝟮𝟵𝟮.𝟰𝟮𝟰,𝟬𝟬 €, για την υλοποίηση του έργου:«𝝙𝞀ά𝞂𝝴𝝸ς 𝝭𝝶𝞅𝝸𝝰𝝹𝝾ύ 𝝡𝝴𝞃𝝰𝞂𝞆𝝶𝝻𝝰𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝞃𝝾𝞄 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼» στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου αφορά:

𝚼𝚷𝚶𝚬𝚸𝚪𝚶𝟏:

 «𝚫𝛒ά𝛔𝛆𝛊ς 𝚿𝛈𝛗𝛊𝛂𝛋𝛐ύ 𝚳𝛆𝛕𝛂𝛔𝛘𝛈𝛍𝛂𝛕𝛊𝛔𝛍𝛐ύ 𝛕𝛐𝛖 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝚱𝛐𝛒𝛊𝛎𝛉ί𝛚𝛎»

𝟏. Έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛆ς 𝛔𝛕ά𝛔𝛆𝛊ς 𝚳𝚳𝚳

𝟐. Έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛆ς 𝛅𝛊𝛂𝛃ά𝛔𝛆𝛊ς 𝛑𝛆𝛇ώ𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛗𝛊𝛌𝛊𝛋ές 𝛑𝛒𝛐ς 𝚨𝚳𝚬𝚨

𝟑. 𝚺𝛖𝛔𝛕ή𝛍𝛂𝛕𝛂 𝛆𝛎𝛈𝛍έ𝛒𝛚𝛔𝛈ς 𝛄𝛊𝛂 𝛋𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒ί𝛂 𝛋𝛕𝛌.

𝟒. Έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛂 𝛔𝛖𝛔𝛕ή𝛍𝛂𝛕𝛂 𝛆𝛎𝛆𝛒𝛄𝛆𝛊𝛂𝛋ής 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈ς 𝛅𝛈𝛍𝛐𝛕𝛊𝛋ώ𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛊𝛋ώ𝛎 𝛋𝛕𝛊𝛒ί𝛚𝛎

𝟓. Έ𝛏𝛖𝛑𝛎𝛐ς 𝚶𝛅𝛈𝛄ός 𝚷ό𝛌𝛈ς / 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝛍𝛆 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛄𝛒𝛂𝛗ή 𝛕𝛐𝛑𝛊𝛋ώ𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛘𝛆𝛊𝛒ή𝛔𝛆𝛚𝛎 𝛋𝛂𝛊 𝛂𝛎ά𝛅𝛆𝛊𝛏𝛈 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ώ𝛎

𝟔. 𝚿𝛈𝛗𝛊𝛂𝛋ή 𝚷𝛌𝛂𝛕𝛗ό𝛒𝛍𝛂 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈ς 𝛆𝛖𝛑𝛂𝛉ώ𝛎 𝛐𝛍ά𝛅𝛚𝛎

𝟕. 𝚺ύ𝛔𝛕𝛈𝛍𝛂 𝛅𝛊𝛂𝛘𝛆ί𝛒𝛊𝛔𝛈ς 𝛂𝛔𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 𝛑𝛒𝛂𝛔ί𝛎𝛐𝛖 𝛋𝛂𝛊 𝛋𝛐𝛊𝛎𝛐𝛘𝛒ή𝛔𝛕𝛚𝛎 𝛘ώ𝛒𝛚𝛎

𝟖. 𝚼𝛌𝛐𝛑𝛐ί𝛈𝛔𝛈 𝛅𝛈𝛍ό𝛔𝛊𝛚𝛎 𝛅𝛆𝛊𝛋𝛕ώ𝛎 𝛍έ𝛕𝛒𝛈𝛔𝛈ς 𝛂𝛑ό𝛅𝛐𝛔𝛈ς 𝛔ύ𝛍𝛗𝛚𝛎𝛂 𝛍𝛆 𝐈𝐒𝐎𝟑𝟕𝟏𝟐𝟐, 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛂𝛒𝛍𝛐𝛔𝛍έ𝛎𝛐 𝛔𝛕𝛊ς 𝛆𝛌𝛌𝛈𝛎𝛊𝛋ές 𝛔𝛖𝛎𝛉ή𝛋𝛆ς

𝟗. 𝚶𝛌𝛐𝛋𝛌𝛈𝛒𝛚𝛍έ𝛎𝛈 𝛖𝛑𝛐𝛅𝛐𝛍ή 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛕𝛂𝛔ί𝛂ς 𝛂𝛑ό 𝛋𝛖𝛃𝛆𝛒𝛎𝛐𝛆𝛑𝛊𝛉έ𝛔𝛆𝛊ς (𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐰𝐚𝐥𝐥, 𝐄𝐧𝐝𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲, 𝛋𝛌𝛑) 𝛋𝛂𝛊𝛑𝛂𝛒𝛐𝛘ή 𝛔𝛖𝛔𝛕ή𝛍𝛂𝛕𝛐ς 𝛕𝛈𝛌𝛆-𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛂ς

Ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής κ. Ευάγγελος Παπαϊωάννου ανέφερε σχετικά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 𝝹𝝰 𝝚ύ𝝶 𝝥𝝰𝝼𝞃𝝴𝝺έ𝞈𝝼 𝝖𝝼𝝰𝝿𝝺. 𝝥𝞀𝝾ϊ𝞂𝞃𝝰𝝻έ𝝼𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝰 𝝺𝝾𝝸𝝿ά 𝞂𝞃𝝴𝝺έ𝞆𝝶 𝞃𝝾𝞄 𝝩𝝻ή𝝻𝝰𝞃𝝾ς 𝝥𝝺𝝶𝞀𝝾𝞅𝝾𝞀𝝸𝝹ής𝞃𝝾𝞄 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼, το 𝛔𝛕έ𝛌𝛆𝛘𝛐ς 𝛕𝛐𝛖 𝚨𝛖𝛕𝛐𝛕𝛆𝛌𝛐ύς 𝚪𝛒𝛂𝛗𝛆ί𝛐𝛖 𝚷𝛒𝛐𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛊𝛔𝛍𝛐ύ𝛕𝛐𝛖 𝚫ή𝛍𝛐𝛖 𝛋𝛂 𝚨𝛌𝛆𝛏ά𝛎𝛅𝛒𝛂 𝚨𝛒𝛕𝛐𝛑𝛐𝛊ά𝛅𝛐𝛖, τον 𝝿. 𝝘𝝘 𝞃𝝾𝞄 𝝙ή𝝻𝝾𝞄 𝝟𝝾𝞀𝝸𝝼𝝷ί𝞈𝝼 𝝹𝝾 𝝢𝝴𝝹𝞃ά𝞀𝝸𝝾 Σ𝝿𝝶𝝺𝝸ό𝝿𝝾𝞄𝝺𝝾 και τον 𝝴𝝽𝞈𝞃𝝴𝞀𝝸𝝹ό 𝞂ύ𝝻𝝱𝝾𝞄𝝺𝝾 𝗠𝗘.𝗖.𝗜. 𝝡𝝴𝞂𝝾𝝲𝝴𝝸𝝰𝝹ό 𝝟έ𝝼𝞃𝞀𝝾 𝝟𝝰𝝸𝝼𝝾𝞃𝝾𝝻ί𝝰ς, για την άψογη συνεργασία τους σε όλα τα στάδια της εξαιρετικά επίπονης προσπάθειας, από την ωρίμανση, την συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων, την υποβολή, τη συνεχή υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης του χρηματοδοτικού αιτήματος και εν τέλει την επιτυχή ένταξη και χρηματοδότηση.

Ο Δήμος Κορινθίων θα συνεχίσει με όραμα, σχέδιο, συνέπεια, πολλή δουλειά και λίγα λόγια, να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από κάθε ενεργό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, για την παραγωγή έργων και υπηρεσιών που θα κάνουν την καθημερινότητα του δημότη καλύτερη και θα βελτιώνουν ημέρα με την ημέρα την ποιότητα ζωής του».

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα