Δήμος Επιδαύρου: Καθαρίστε τα οικόπεδα σας

  • Από το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Επιδαύρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 1 Αγρονομική Διάταξη με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία του Αγροτικού Περ/ντος και πρόληψη αγροτικών αδικημάτων» (ΦΕΚ 1691/τ.Β/ 22-8-2008) οι ιδιοκτήτες νομείς ή κατόχους ακινήτων υποχρεούνται οι ίδιοι να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών, θάμνων και δέντρων, που λόγω μεγέθους, κλίσης, κατάστασης, κλπ. εξέχουν από τις παρόδιες ιδιοκτησίες τους (ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα) κατά μήκος του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ελεύθερη κίνηση οχημάτων επί των οδών, η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών, όπου υφίστανται πεζοδρόμια, καθώς και η διέλευση οχημάτων (πυροσβεστικών, κλπ.)

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και μετά την πάροδο εύλογης προθεσμίας από τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς άλλη ειδοποίηση και αποζημίωση για τυχόν βλάβες, ο Δήμος Επιδαύρου θα προχωρήσει στις απαιτούμενες εργασίες κοπής κλαδιών, που εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 Π.Κ. Δύναται δε να καταλογίσει τη δαπάνη κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών σε βάρος των ιδιοκτητών.

Επισημαίνεται ότι η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων από δέντρα εντός ιδιόκτητων οικοπέδων, των οποίων τα κλαδιά εισέρχονται στο εύρος δρόμων και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το άρθρο 290 του Ποινικού Κώδικα “Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών”, ακόμα και όταν τελείται από αμέλεια.

Σχετικά

Advertisment
Advertismentspot_img

Περισσότερα