32 °C Argos, GR
2 Ιουλίου 2022

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: «Η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει την πολιτική βούληση να λύσει το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης»  

Απαντώντας στην ερώτηση του βουλευτή Αργολίδας Ανδρέα Πουλά που είχε καταθέσει μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την έλλειψη εργατών γης που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τους αγρότες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αρκέστηκε να επαναλάβει μόνο, τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση.

Μέτρα, ωστόσο, που έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά, μέτρα που δεν έχουν δώσει καμία λύση στο πρόβλημα.

Στο έγγραφό του ο Υπουργός αναφέρεται στη διακρατική συμφωνία με το Μπαγκλαντές που προβλέπει τη νομιμοποίηση 15.000 πολιτών του, που ζουν όμως ήδη εδώ, για να εργαστούν ως εποχικοί εργάτες στον αγροτικό τομέα – κάτι που πολλοί από αυτούς ήδη κάνουν…

[hfe_template id='397365']

Ο κ. Υπουργός «επαγγέλλεται», ακόμη, τη σταδιακή έλευση άλλων 4.000 εργατών από το Μπαγκλαντές σε βάθος πενταετίας…

Το πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης είναι όμως ήδη εδώ, ταλαιπωρώντας έντονα τους αγρότες της χώρας και δυστυχώς δεν λύνεται με 4.000 εργάτες, που κάποτε …θα έρθουν.

Γιατί οι αγρότες της χώρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο, αφού οι συνέπειες της έλλειψης εργατικών χεριών είναι ήδη ανυπολόγιστες για τις καλλιέργειές τους, αθροιζόμενες σωρευτικά στην κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής μία σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική δεν θα έπρεπε να έχει το βλέμμα της στραμμένο μόνο στα σύνορα, αλλά και στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς εργασίας.

Ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να καταγράφει ανάγκες, να σχεδιάζει, να προλαμβάνει, να προσφέρει στην παραγωγή, στην ανάπτυξη και στην εθνική οικονομία.

Στο ζήτημα της έλλειψης εργατών γης, δυστυχώς, η αμφιθυμία της κυβέρνησης είναι πρόδηλη, οδηγώντας σε ξεκάθαρα αναποτελεσματικά μέτρα.

Η οικονομία μας, όμως, δεν μπορεί να επαφίεται στις παράτυπες εισόδους στη χώρα προσφύγων ή μεταναστών για να λειτουργήσει.

Είναι εγκληματικό να υπάρχει εργατικό δυναμικό που να μην αξιοποιείται, όσο είναι εγκληματική η απουσία οποιασδήποτε σοβαρής προσπάθειας, προκειμένου να λυθεί  το πρόβλημα με πιο βιώσιμους, αλλά και αμοιβαία επωφελείς τρόπους.

Τόσο για τους Έλληνες αγρότες, όσο και για τους ξένους εργάτες γης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Θ Ε Μ Α : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5448/26.5.2022 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν Βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με θέμα: «Η έλλειψη εργατών γης εντείνει τα αδιέξοδα των αγροτών» και κατά το μέρος αυτής που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σας γνωρίζω τα εξής:

Το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο προώθησης των διαδικασιών νόμιμης εισδοχής πολιτών τρίτων με γνώμονα την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών της Ελληνικής αγοράς εργασίας, ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες για την αναμόρφωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, ως εξής:

Το άρθρο 47 του ν. 4825/2021 (Α΄157) περιλαμβάνει διατάξεις για την τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80), οι οποίες αναμορφώνουν τις διατάξεις για την εποχική εργασία με στόχο την ταχεία και ευέλικτη εισδοχή εργατών γης, τη διευκόλυνση των εργοδοτών, αλλά και την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, όπως αυτές απορρέουν από την Οδηγία 2014/36/ΕΚ.

Οι ειδικότερες καινοτομίες που εισήχθησαν είναι, μεταξύάλλων, οι ακόλουθες:

(1) η περίοδος της εποχικής εργασίας εκτείνεται πλέον, κατ’ ανώτατο όριο, στους εννέα μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών, αντί των έξι που ίσχυε,

(2) ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση μετάκλησης εποχικών εργαζομένων για περισσότερες της μίας περιόδου απασχόλησης, εκάστης διάρκειας έως και εννέα μήνες για κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο
για κάθε μια περίοδο, ενώ η έγκριση απασχόλησης δύναται να αφορά συνολική περίοδο απασχόλησης έως και πέντε έτη,

(3) η αίτηση που κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εξετάζεται εντός περιόδου δέκα εργάσιμων ημερών

και (4) οι εγκριτικές πράξεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, κοινοποιούνται αμελλητί στην Κεντρική Υπηρεσία του e – Ε.Φ.Κ.Α., την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου στην αγροτική οικονομία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με γνώμονα την ταχεία εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων, ιδίως αναφορικώς με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς του εργοδότη σε σχέση με τα ζητήματα αμοιβής και τα ζητήματα εκπλήρωσης των απαιτούμενων ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Επίσης, με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4825/2021 καταργήθηκε η ρύθμιση του άρθρου 13 Α του ν.4251/2014, η οποία προέβλεπε την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, κατάργηση η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022.

Η συγκεκριμένη Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62a084611e34e46f0f7d32d2 στις 15/06/22 11:10 ρύθμιση, η οποία παρείχε τη δυνατότητα απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, κρίθηκε ως μη συμβατή με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και προς τούτο καταργήθηκε, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν χρήση αυτής έως την 31η Ιουνίου 2022, υποβάλλοντας σχετικές
αιτήσεις απασχόλησης.

Επιπλέον, τα άρθρα 94 έως 96 του ν. 4915/2022 (Α΄63) περιλαμβάνουν, ομοίως, ρυθμίσεις για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας διευκόλυνσης της απασχόλησης πολιτών τρίτων στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με τις ανάγκες των Ελλήνων παραγωγών, ως εξής:

(1) παρατείνεται, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, η εφαρμογή της κατά παρέκκλιση διαδικασίας μετάκλησης για εισδοχή και προσωρινή
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης ομοιόμορφης θεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16ου του ν. 4783/2021 (Α΄38). Ως εκ τούτου, όλοι οι εργοδότες που επιθυμούν να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με την κατά παρέκκλιση διαδικασία, οφείλουν άμεσα να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα πριν την 30η Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται δε, ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι θα εισέλθουν με διαδικασία απαλλαγής θεώρησης, αφού εκδοθεί σχετική έγκριση, για περίοδο έως 90 ημέρες, ενώ έχουν τη δυνατότητα παράτασης της διαμονής και εργασίας τους για άλλες 90 ημέρες σύμφωνα με την οικεία ρύθμιση και το κεκτημένο Schengen

και 2) εισάγεται η καινοτόμος ρύθμιση της θέσπισης πενταετούς άδειας διαμονής για εποχική εργασία στον αγροτικό τομέα, η οποία θα παρέχει στον κάτοχο, δικαίωμα διαμονής και εργασίας για περίοδο έως 9 μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών, ρύθμιση που υποχρεώνει τον πολίτη τρίτης χώρας να αναχωρεί από την χώρα για την τρίμηνη περίοδο και να επανέρχεται μετά το πέρας αυτής. Η ρύθμιση αυτή είναι συμβατή με την Οδηγία 2014/36/ΕΚ για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία, όπου προβλέπεται ότι η εποχική εργασία προσδιορίζεται σε περίοδο έως εννέα (9) μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών κάθε φορά. Προς τούτο, η υιοθετηθείσα ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα σε έναν εποχικό εργαζόμενο να εισέλθει με εθνική θεώρησης την Ελλάδα και να εκδώσει άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας, η οποία θα του επιτρέπει την διαμονή και εργασία για περίοδο 9 μηνών ανά περίοδο 12 μηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα απαιτείται πλέον η έκδοση ετήσιας εθνικής θεώρησης εσόδου κάθε φορά που ο εργαζόμενος θα εισέρχεται στην Ελλάδα για εργασία, αλλά θα δύναται να εισέρχεται με την πενταετή άδεια διαμονής, τηρώντας τους χρονικούς περιορισμούς διαμονής και εργασίας.

Τέλος, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο υλοποίησης μιας ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης της νόμιμης μετανάστευσης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη συνεργασία των τρίτων χωρών στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης, έχει προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα [9 Φεβρουαρίου 2022, Dhaka (Bangladesh)]. Στόχος των επιδιωκόμενων διμερών Συμφωνιών και, εν προκειμένω, του Μνημονίου Κατανόησης με το Μπαγκλαντές είναι:

(α) η διασφάλιση των αναγκών της εθνικής αγοράς εργασίας, οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό (ιδίως στον πρωτογενή τομέα),
(β) η βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας της χώρας μας με τρίτες χώρες προέλευσης μεταναστών και
(γ) η επίτευξη της επιχειρησιακής συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες τους (βελτίωση της συνεργασίας των δύο χωρών στα ζητήματα της επιστροφής με γνώμονα την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της Συμφωνίας ΕΕ – Μπαγκλαντές σχετικά με την εφαρμογή Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας της επιστροφής πολιτών Μπαγκλαντές που δεν έχουν ή δεν έχουν πλέον δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα). Το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου επεξεργάζεται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 62a084611e34e46f0f7d32d2 στις 15/06/22 11:10
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Περισσότερα Άρθρα

Μητσοτάκης: Λουκέτο στη διασκέδαση τη νύχτα – Κλειστά τα μπαρ μέχρι το εμβόλιο (vid)

Σε ανοιχτή συζήτηση συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο 31ο Greek Economic Summit μιλώντας για τον κορονοϊό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποκάλυψε μάλιστα ότι «Κάποιες δραστηριότητες δεν θα λειτουργήσουν μέχρι να έχουμε το εμβόλιο. Για παράδειγμα η νυχτερινή διασκέδαση. Δεν μπορούμε να έχουμε συνωστισμό σε μπαρ, μέχρι να έρθει το εμβόλιο». […]

Συναντήσεις Γεωργόπουλου με Πλακιωτάκη-Αυγενάκη

Προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γ. Πλακιωτάκη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λ. Αυγενάκη, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, κ. Γ. Γεωργόπουλος. Στην συνάντηση με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την οποία μερίμνησε ο Βουλευτής, κ. Γ. Ανδριανός, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας παρουσίασε έργα, τα οποία […]

Follow by Email