2 °C Argos, GR
22 Ιανουαρίου 2022

Ο Ποντίφικας,ο Τσίπρας και η αχειραγώγητη λειτουργία της αγοράς

Ο Ποντίφικας μέ τή θέση του γιά τήν επίλυση τού παγκοσμίου φαινομένου τής πείνας καί τού υποσιτισμού καί ό Τσίπρας γιά τή χρεωκοπία τής χώρας καί τήν απειλή νά βάλει τή χρηματοπιστωτική αγορά νά χορέψει πεντοζάλι, προσφέρουν τό έδαφος τής αντιπαράθεσης μέ τή λειτουργία τών αγορών. Οί συνεχείς κακόβουλες καί ανυπόστατες δήθεν κρητικές στο οικονομικά γίγνεσθαι τής χώρας γιά τήν τάχα αχειραγώγητη λειτουργία τής αγοράς από τήν κυβέρνηση έκ μέρους τού συνόλου τής αντιπολίτευσης είναι τόσο σωστές όσο καί ή θέση τής καθολικής εκκλησίας έναντι τής ηλιοκεντρικής θεώρησης τής επιστήμης τετρακόσια χρόνια πρίν. Μέ κεκτημένη ταχύτητα καί έχοντας τό αλάνθαστο ώς πάπας, ο σημερινός ποντίφικας κατηγορεί τίς αγορές ότι μέ τή λογική τού κέρδούς πού λειτουργούν δέν επιτρέπουν τή λύση τού προβλήματος τής πείνας καί τού υποσιτισμού γιά ένα μέρος τού πληθυσμού τής γής. Στό ίδιο μήκος κύματος καί ό τσίπρας κατηγορεί τίς κερδοσκοπικές αγορές γιά τή χρεωκοπία τής χώρας. Οταν τά δημοσιονομικά τής χώρας τά ελέγχουν οί δανειστές είσαι σέ κακάσταση ελεγχόμενης χρεωκοπίας. Η ουσία είναι ότι,όπως θά φανεί παρακάτω, καί ο ποντίφικας καί ο Τσίπρας είναι τελείως λάθος. Τό νά μή γνωρίζεις κάτι είναι καί αναμενόμενο καί μή επιλήψιμο, τό νά κάνεις όμως γνωματεύσεις γιά θέματα πού δέν γνωρίζεις όπως ό ποντίφικας καί ό Τσίπρας λόγω τής δημόσιας θέσης πού απολαμβάνουν είναι καί ανεύθυνο καί επικίνδυνο. Ολοι γνωρίζουμαι ότι μετά τό κλείσιμο τού παραδείσου τά αγαθά στόν πλανήτη μας σπανίζουν καί δέν είναι τό ίδιο διαθέσιμα σέ όλους μέ αποτέλεσμα μερικοί νά ζούν σέ επίπεδο ακραίας φτώχιας. Οταν διερευνήσουμε το φαινόμενο αυτό βλέπουμε ότι η ακραία φτώχια είναι ποιό έντονη σέ χώρες πού τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού είναι γεωργοί. Αυτή ή παραδοξότητα πού από τά 800 μέ 900 εκατομμύρια πού υποφέρουν από πείνα καί υποσιτισμό ζούν σέ γεωργικές περιοχές καί ασχολούνται μέ τή παραγωγή τροφής κάνει τό πρόβλημα ποιό δύσκολο. Οί λόγοι ποικίλόυν π.χ. ή γονιμότης τού εδάφους, τό κλίμα, ή τεχνογνωσία τής καλλιέργειας καί πολλοί άλλοι λόγοι όχι όμως ή κατά τόν ποντίφικα λογική τού κέρδους τών αγορών Ας δούμε λοιπόν ποιά είναι ή αγορά καί ποιά ή λογική τής αγοράς. Η αγορά είναι ή παγκόσμια κοινότητα όπου δισεκατομμύρια ανθρώπων προσφέρουν καί ζητούν πράγματα πού δισεκατομμύρια άλλων ζητούν καί προσφέρουν. Η πραγματοποίηση τών ανταλλαγών μεταξύ αυτών πού προσφέρουν καί ζητούν καί αυτών πού ζητούν καί προσφέρουν απαιτεί όπως ή ανταλλαγή νά είναι κερδοφόρα καί γιά αυτόν πού προσφέρει καί γιά αυτόν πού ζητεί. Επομένως τό χαρακτηρίστικό τής κάθε ανταλλαγής τών αγαθών είναι τό οικονομικό όφελος αμφοτέρων τών συμβαλλομένων. Η μή ικανοποίησης τής συνθήκης τού αμοιβαίου κέρδους αμφοτέρων τών πλευρών κάθε ανταλλαγής καταλύει καί τήν έννοια τού εμπορείου. Η αγορά λοιπόν είναι μία αλληγορική έννοια χώρου όπου οί άνθρωποι έρχονται σέ επαφή γιά νά ανταλλάξουν τά αγαθά τους. Ως έκ τούτου οί αγορές δέν έχουν λογική. Λογική όμως έχουν τά δυσεκατομμύρια τών ανθρώπων πού λειτουργούν στήν αγορά. Ο ποντίφικας καί όσοι συμφωνούν μέ τή λογική αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ νομίζουν ότι τά άτομα δέν πρέπει νά ενεργούν μέ γνώμονα τό ατομικό τους συμφέρον. Αυτός όμως ό άνθρωπος στό πλανήτη γή άν γνωρίζει κάτι είναι τό ατομικό του συμφερον καί βάση αυτού λειτουργεί. Γνωρίζουμαι ότι στό παρελθόν πού οί αγορές ήταν ελάχιστες καί στά σπαργανά τους καί τό κεφάλαιο ανύρπακτο οι άνθρωποι κατέφευγαν στή βία πρός απόκτηση των αγαθών. Σήμερα διά μέσου τής συνεργασίας τών αγορών καί όχι τής βίας αποκτούν τά αγαθά. Οί χρηματοπιστωτικές αγορές όπως κάθε μορφή αγοράς δέν έχουν λογική, ενώ οί συμετέχοντες έχουν τή λογική τού κέρδους. Τούς κερδοσκόπους τούς βρίσκεις παντού όπως καί στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μάλιστα ή πρώτη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία πού εμπλέκονται ανθρωποι είναι αυτή τής γεωργικής καλλιέργειας. Ο γεωργός από τή πρώτη μέρα καί σήμερα ακόμη πρέπει νά αποφασίσει τί θα καλλιεργήσει, σέ πόση έκταση,χωρίς νά γνωρίζει τή τιμή πού θά πουλήσει τή παραγωγή του στό μέλλον. Ο κίνδυνος από τό άγνωστο τής μελλοντικής τιμής τής σοδιάς κατά τό χρόνο τής σποράς αναγκάζει τό γεωργό νά περιορίσει τό μέγεθος τού καθε καλλιεργήσιμου προϊόντος έτσι ώστε να μειώσει τό κίνδυνο καταφεύγοντας σέ καλλιέργειες πολλών προϊόντων σέ μικρότερες καί οικονομικά ασύμφορες εκτάσεις. Ο ερχομός τού κερδοσκόπου μέ τή τιμή πού τού προσφέρει νά αγοράσει τή σοδιά πού ακόμη δέν έχει σπαρθεί, ελευθερώνει τό γεωργό άπο τό κίνδυνο πού τού δημιουργούσε τό αγνωστο τής μελλονικής τιμής καί τού επιτρέπει νά αυξήσει τήν έκταση τής καλλιεργειάς του. Οί κερδοσκόποι τών χρηματοπιστωτικών αγορών όταν αγοράζουν μελλοντικές σοδιές γεωργικών προϊόντων όπως καί όταν δανείζουν τά χρήματά τους κινδυνεύουν είτε νά χάσουν είτε νά κερδίσουν. Μιά καλή μαντεψιά όπως μιά καλή ζαριά φέρνει κέρδος, ενώ ή κακή φέρνει χασούρα. Τό κέρδος τό βλέπουν όλοι,τή χασούρα ελάχιστόι, ενώ τό κινδυνο αυτής τής ανταλλαγής κανείς. Τό κέρδος όπως καί ή χασούρα καί φαίνονται καί μετρώνται, ενώ ό κίνδυνος, ώς μή σεπτός, ούτε φαίνεται ούτε μετριέται αλλά ειναι απόλυτα υπαρκτός. Αυτό τό κίνδυνο αντιμετωπίζει ό κάθε κερδοσκόπος καί γνωρίζει πολύ καλά τήν υπαρξή του. Τό λογικό συμπέρασμα, έναντι στή πληθώρα υποτιμητικών καί σαχλών χαρακτηρισμών τού κοινωνικά επικερδούς έργου τού κερδοσκόπου καί τήν αφθονία δυσμενών κριτικών τών αγορών, τού κεφαλαίου, τής κερδοσκοπίας, τού χρήματος είναι ότι ή απρόσκοπη λειτουργία τών αγορών δημιουργεί πλούτο καί συνεπώς πολεμά αποτελεσματικά τό φαινόμενο τής φτώχιας καί προσφέρει τό δανεισμό πού δίνει λύση σέ πολλά οικονομικά προβλήματα. Οί καπιταλιστικές αγορές προσφέρουν τά μέγιστα στή κοινωνική ευημερία καί ή προσφορά τους αύτή δεν πρέπει έπ ουδενί λόγο νά υποτιμάται. Γιά νά φανεί πόσο σημαντική είναι ή συμβολή τής καπιταλιστικής αγοράς άς κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στό κοντινό παρελθόν. Στήν αρχή τού 18ου αιώνα το 95% τού πληθυσμού τής γής ζούσε σέ επίπεδο ακραίας φτώχιας. Είναι ό χρόνος τού ερχομού τής βιομηχανικής επανάστασης καί τού συνεπαγόμενου καπιταλισμού. Η βιομηχανική επανάσταση στηρίζεται στόν καπιταλισμό καί ό καπιταλισμός στή βιομηχανική επανάσταση, πού καινοτομεί στό τρόπο παραγωγής τών αγαθών, με τό ένα να υπάρχει λόγω τού άλλου, δημιουργώντας μία νέα οικονομική πραγματικότητα. Από τότε μέχρι σήμερα ό πληθυσμός τής γης από 800 εκατομμύρια είναι 8 δυσεκατομμύρια μέ τό ποσοστό φτώχιας νά πέφτει από τό 95% κάτω από τό 10%. Δηλαδή, τό ποσοστό τής φτώχιας μειώθηκε δέκα φορές, ενώ στό ιδιο διάστημα ό πληθυσμός τής γης δεκαπλασιάστηκε καί όλα αυτά μέ τήν έλευση τού καταραμένου καπιταλισμού. Χώρες όμως πού πολέμησαν τόν καπιταλισμό, όπως ή κούβα, ή βόρειος Κορέα κάι άλλες, να έχουν μείνει πολύ πίσω. Οί συνεχείς επιθέσεις κατά τού καπιταλισμού καί τά δήθεν δεινά πού δημιουργεί όπως καί κατά τών χρηματοπιστωτικών αγορών δέν είναι μόνο λάθος, αλλά είναι καί ανήθικες καί προσεγγίζουν επικίνδυνα τό επίπεδο τής ηλιθιότητας. Εάν κάποιος δέν θέλει τήν οικονομική του ελευθερία θά ψάξει νά βρεί λόγους νά κατηγορήσει τήν ελεύθερη λειτουργία τών αγορών. Οταν όμως λές όχι στήν ελεύθερη λειτουργία τής αγοράς λές όχι καί στήν ελευθερία τού ατόμου. Βλέπουμε τούς διανοούμενους τών άκρων πού δέν θέλουν τήν ελευθερία τής αγοράς νά επιθυμούν τήν επιβολή ενός κεντρικού σχεδιασμού μέ σκοπό νά ελέγχουν κάθε οικονομική ατομική δραστηριότητα. Ο κεντρικός σχεδιασμός φέρνει μόνο φτώχια καί τήν επιβολή τής επιθυμίας ελαχίστων επί τών πολλών, μέ τό άτομο νά γίνεται πειραματόζωο στίς ορέξεις τών σχεδιαστών. Τά αποτελέσματα αυτού τού πειραματισμού τά ξέρουμαι από τήν ιστορική εμπειρία τού παρελθόντος. Στή προσπαθειά τους νά στήσουν τόν πολλάκις υποσχόμενο παράδεισό τους επί τής γής, κατόρθωσαν αφού εξαφάνισαν πάνω από 100 εκατομμύρια διαφωνούντων, στό τέλος νά εξαφανίσουν και τή τροφή από τίς αγορές. Τό νά υπόσχονται είναι πολύ εύκολο, τό νά ικανοποιούν αυτά πού υπόσχονται είναι τελείως αδύνατο. Καλό ειναι νά αξιολογούμαι μέ βάση αυτά πού κάνουν καί όχι αυτά πού υπόσχονται καί ποτέ να μή ξεχνάμε τή λαϊκή παροιμία ,”όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα καί μικρό καλάθι.”

Παναγιώτης Μπούρης

καθ.Οικονομίας

Περισσότερα Άρθρα

Ευχαριστίες από τον Ι.Ν.Ευαγγελίστριας Ναυπλίου

  Η ευχαριστήρια επιστολή του ενοριακού Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ναυπλίου προς την κ. Αθηνά Ιωάννα Παπαγεωργοπούλου και λοιπά μέλη της Βάσης Ναυπλίου του ΟΦΚΑΘ. Διά της παρούσης, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες και ειλικρινέστερες ευχαριστίες μας, για την ευγενική  αποδοχή του αιτήματός μας και την άμεση ανταπόκριση και βοήθειά σας, ώστε κατά τον […]

Καλοκαιρινά εκπαιδευτικά σεμινάρια τοξοβολίας

Ο “Αθλητικός Όμιλος Μέρμπακα” διοργανώνει καλοκαιρινά εκπαιδευτικά σεμινάρια τοξοβολίας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για να γνωρίσετε το άθλημα της τοξοβολίας. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των εκπαιδευτών του συλλόγου Χρήστου Κούτρα και Μαρίνας Πίκου (προπονητές ΓΓΑ) τηρουμένων αυστηρά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα. Ακολούθησε τα parapolitikaargolida.gr στο Google News! […]

Follow by Email