28 °C Argos, GR
2 Ιουλίου 2022

Ανδρέας Πουλάς: Απάντηση του υπουργείου για το θέμα του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα

Απάντηση του υπουργείου για το θέμα του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα.

Στις 24/03/2021 είχαμε καταθέσει ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  για την πορεία του έργου του Ανάβαλου στην Ερμιονίδα. Τα ερωτήματα που είχαμε θέσει ήταν πολύ συγκεκριμμένα:

  1. Σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκεται σήμερα η πορεία υλοποίησης του έργου;
  2. Ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πλήρης υλοποίησης;
  3. Ποιοι οι λόγοι της χρονικής καθυστέρησης;

Στην απάντηση του το υπουργείο, χωρίς σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα μας, αλλά μόνο με γενικότητες και ευφυολογήματα, προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια ότι όλα βαίνουν καλώς. Διαβάζοντας όμως προσεκτικά την απάντηση καταλαβαίνει ο καθένας,  ότι το έργο έχει βαλτώσει και η ολοκλήρωση του θα καθυστερήσει για πολύ ακόμα. Υπάρχει δε ακόμα και  ο φόβος της απένταξης – ματαίωσης του, λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

[hfe_template id='397365']

Παρά τις δηλώσεις και τις διαβεβαιώσεις, τόσο από την πρώην όσο και από την νυν ηγεσία του υπουργείου, σπαταλήθηκαν δυο χρόνια, χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο στην εξέλιξη του έργου.

Ο λαός της Ερμιονίδας αγωνιά και απαιτεί άμεσες λύσεις τώρα.

(ακολουθεί το κείμενο της απάντησης)

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Πουλάς,
σας πληροφορούµε τα εξής:

Με την αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), η Πράξη υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ» εντάχθηκε στη δράση 4.3.1. του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, µε συνολικό προϋπολογισµό 68.350.000,00 ευρώ και δικαιούχο τη ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η Πράξη περιλαµβάνει, µεταξύ των άλλων, το υπό τον οµώνυµο τίτλο 1ο υποέργο, καθώς και τη «Μελέτη Αρδευτικού ∆ικτύου» (2ο υποέργο) και «Κατασκευή Αρδευτικού ∆ικτύου» (3ο υποέργο). Αντικείµενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασµός των έργων µεταφοράς και διανοµής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου.

Τα αναγκαία έργα για τη µεταφορά και διανοµή νερού στην περιοχή της Ερµιονίδας από την κεντρική ∆ιώρυγα Αναβάλου περιλαµβάνουν:

 Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της ∆ιώρυγας Αναβάλου δυναµικότητας 2.500 µ3/ώρ.

 Τα έργα µεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς µεταφοράς, τις αναρρυθµιστικές δεξαµενές ∆1, ∆2 και ∆3, καθώς και το ενδιάµεσο αντλιοστάσιομ Α2.

 Τη λιµνοδεξαµενή ηµερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 µ3, όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

Ο προϋπολογισµός της κατασκευής των έργων µεταφοράς και διανοµής διαµορφώνεται στα 48.000.000,00 € (µε το ΦΠΑ), ενώ, επίσης, εντάχθηκαν και τα ακόλουθα υποέργα:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ προϋπολογισµού: 500.000,00€,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ προϋπολογισµού: 100.000,00€, Ο.Κ.Ω προϋπολογισµού: 400.000,00€,
ΗΡΤΗΜΕΝΗ ΕΣΟ∆ΕΙΑ προϋπολογισµού: 50.000,00€,
∆ΕΗ προϋπολογισµού: 200.000,00€,
ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ προϋπολογισµού: 1.500.000,00€ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥπροϋπολογισµού: 17.600.000,00€, µε συνολικό προϋπολογισµό για το σύνολο τωναπαιτούµενων έργων και ενεργειών 68.350.000,00 €, µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταµένη Αρχή του έργου, ξεκίνησε τη χρονοβόρα διαδικασία της απαλλοτρίωσης, µετά και την υπαγωγή του έργου τον Μάιο του 2020 στο Άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, καθώς, απαιτείτο η συµπλήρωση των κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων από µελετητή που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα (πτυχίο, απαιτούµενο λογισµικό) για την εκπόνηση αυτού µέσω της διαδικασίας διαγωνισµού. Μετά την απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, θα κατατεθεί αίτηση στο αρµόδιο Γραφείο ΝΣΚ στο εφετείο για ορισµό δικάσιµου. Στη συνέχεια, θα ορισθεί η δικάσιµος από το Εφετείο, θα πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση στο Εφετείο για άδεια έναρξης
εργασιών και θα εκδοθεί απόφαση έναρξης εργασιών από το ∆ικαστήριο.

Εν τω µεταξύ, θα επικαιροποιηθούν τα τεύχη του Προϋπολογισµού και του Τιµολογίου, σύµφωνα µε τα τελευταία εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια για το έργο της κατασκευής και θα διαµορφωθούν όλα τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να αποσταλούν αρµοδίως επικαιροποιηµένα και θεωρηµένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούµενη προέγκριση της διαδικασίας, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η ∆ηµοπράτηση του έργου της κατασκευής της µεταφοράς και διανοµής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας.

Η διαδικασία της δηµοπράτησης του έργου θα ξεκινήσει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης. Ενηµερωτικά, αναφέρεται ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, ως ∆ικαιούχος των Πράξεων του ΠΑΑ, πρόκειται να υποβάλουν άµεσα από κοινού αναλυτικό και τεκµηριωµένο αίτηµα παράτασης της προθεσµίας ανάληψης της κύριας νοµικής δέσµευσης (παράταση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης) προς την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ 2014-2020, µε αναλυτική περιγραφή των δικαστικών και διοικητικών αποφάσεων και των λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης, των λόγων για τους οποίους στο ανωτέρω έργο δηµιουργήθηκαν καθυστερήσεις και εµπλοκές, καθώς και τον αναµενόµενο χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Με την προαναφερόµενη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (αριθ. πρωτ. 4709/02-07-2019), εντάχθηκε και η εκπόνηση της µελέτης του αρδευτικού δικτύου στον δήµο Ερµιονίδας (2ο υποέργο).

Αντικείµενο της µελέτης αποτελούν τα έργα του δικτύου άρδευσης, έκτασης 22.000 στρ. περίπου, στην περιοχή της Ερµιονίδας, καθώς και τα σχετικά έργα προσαγωγής. Η περιοχή της µελέτης βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρανιδίου του\ ∆ήµου Ερµιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για το 2ο υποέργο έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 η µε αριθ. πρωτ. 6431/29-12-2020 προέγκριση διακήρυξης.

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ, ως Προϊσταµένη Αρχή της µελέτης, έχει συντάξει όλα τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα αυτής. Επίσης, έχει δηµοσιευθεί ο ∆ιαγωνισµός µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και η αποσφράγιση ορίσθηκε περί τα µέσα Μάιου περίπου.

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.477.960,36 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

Περισσότερα Άρθρα

1ο Διεθνές Συνέδριο ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κοινή η βούληση και επιτακτική η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας σημαντικός κόμβος υδατοδρομίων ο οποίος θα αποτελέσει το διαβατήριο και το προωθητικό  εργαλείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, σε συνδυασμό με την προσέλκυση της κρουαζιέρας, υπό το πρίσμα φυσικά της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων αλλά και συστημάτων ασφαλείας στον ελληνικό αεροπορικό χώρο, αλλά και στο […]

Θλίψη: Εκοιμήθη η πρεσβυτέρα Αθανασία Γεωργίου Μητροσύλη

Εκοιμήθη η πρεσβυτέρα Αθανασία Γεωργίου Μητροσύλη σε ηλικία 72 ετών , σύζυγος του πατρός Γεωργίου Μητροσύλη  εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος (Μέρμπακα) . Η πρεσβυτέρα ήταν δραστήριο μέλος της ενορίας και αξιαγάπητη σε όλο το χωριό και όχι μόνο. [hfe_template id=’397365′] Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019  στον Ιερό Ναό […]

Follow by Email