6 °C Argos, GR
21 Ιανουαρίου 2022

Πέντε εκατομμύρια ευρώ από την Περιφέρεια για «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελλοπόνησου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ86 με τίτλο «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)».

Η δράση, προϋπολογισμού 5.000.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά τη χρηματοδότηση έως 3 έτη των δικαιούχων οι οποίοι έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες δομές ΣΥΔ για την υλοποίηση των παρακάτω υπηρεσιών/δράσεων:

α) την παροχή προς τους επωφελούμενους ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ. Αυτές περιλαμβάνουν:
i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κτλ), και, παράλληλα,
ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία,

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των ΚΔΗΦ, κ.α. καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στόχοι της προκηρυσσόμενης δράσης είναι:
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
• η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α΄ και γ΄ του άρθρου 1 της υπ΄αρ. Δ12/ΓΠ.οικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι:
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) π.χ. Δήμοι, ΝΠΔΔ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης κ.α.
– Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες για τα οποία θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

· διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), ή κατ’ ελάχιστον Έγκριση Σκοπιμότητας για την ίδρυση της ΣΥΔ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (άρθρο 8 της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 – ΦΕΚ 1160/Β/8-4-2019),

· δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και συνεπώς δεν λαμβάνουν το ειδικό νοσήλιο – τροφείο για τις ΣΥΔ που ορίζει η υπ΄ αριθμ. Δ29α /Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες». (ΦΕΚ 172, τ. Β΄, 30-01-2014),

· δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη κρατική επιχορήγηση ή αλλού είδους χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους (π.χ. κρατική επιχορήγηση από το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κτλ) ή ιδιώτες (π.χ. εισφορές από ενοίκους, ή νόμιμους εκπροσώπους ή τρίτους, εκχώρηση μέρους του προνοιακού επιδόματος των ενοίκων, κτλ), η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ίδιου φυσικού αντικειμένου και δαπανών που θα καλυφθεί και συγχρηματοδοτηθεί από την παρούσα πρόσκληση.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 19/02/2020

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 27/04/2020

Περισσότερα Άρθρα

Ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη από το Επιμελητήριο Αργολίδας

O Πρόεδρος κ. Φώτιος Δαμούλος και το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αργολίδας  σας προσκαλούν σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα:  «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 με 19:00 Κεντρικός ομιλητής: ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του […]

Follow by Email