fbpx
17 °C Argos, GR
3 Ιουνίου 2023

Απάντηση Χαρίτση σε Ανδριανό για τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της Αργολίδας

Στην 3649/23-11-2018 Ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός με θέμα την ανάγκη άμεσης επίλυσης του τεράστιου ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία της Αργολίδας, απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης.

Στο κείμενο της απάντησης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέρχονται σε ύψος που προσδιορίζεται ρητά στο άρθρο260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως συγκεκριμένα ποσοστά από δυναμικούς φόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά συνέπεια, οι πόροι της είναι σε συνάρτηση με την πορεία εσόδων του κράτους.

Περαιτέρω, με Υπουργικές Αποφάσεις κατανέμονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρηματικά ποσά από τους αποδιδόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. πρωτ.39717/20-11-2017, 8548/22-03-2018, 29437/20-06-2018 & 49810/19-09-2018 Υπουργικές Αποφάσεις με αντίστοιχους ΑΔΑ: 68Ε2465ΧΘ7-ΟΡ7, ΑΔΑ: ΨΞΑΦ465ΧΘ7-ΡΕ8, ΑΔΑ: 9ΠΞΞ465ΧΘ7-ΑΣΕ και6ΤΡΘ465ΧΘ7-ΙΥΛ, αποδόθηκε ήδη στις Περιφέρειες της Χώρας συνολικό ποσό ύψους176.793.200,00 € για την εξόφληση των δαπανών τους για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους2017-2018.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας αποδόθηκε για το σκοπό αυτό, συνολικό ποσό ύψους 2.449.200,00 €, προς εξόφληση της συνολικής δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικούέτους 2017-2018.

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62122/06-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μεΑΔΑ: ΩΥΡΩ465ΧΘ7-Φ1Ν αποδόθηκε στις Περιφέρειες της Χώρας, ποσό ύψους 70.000.000,00 €προς κάλυψη των δαπανών τους για τη μεταφορά μαθητών, έναντι της συνολικής δαπάνηςμεταφοράς μαθητών των Περιφερειών, σχολικού έτους 2018-2019. Από το ανωτέρω ποσό στην Π.Ε Αργολίδας αποδόθηκε ποσό ύψους 969.900,00 €.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες που έχουν προκύψει από τις περιπτώσεις των σχετικών εκκρεμών διαγωνισμών, στις οποίες δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι, όπως και των άγονων διαγωνισμών, το ΥπουργείοΕσωτερικών έσπευσε έγκαιρα να ψηφίσει στις 11-09-2018 σχετική τροπολογία (ν. 4563/2018, άρθρο21, Α’ 169/20-09-2018).

Σύμφωνα με αυτήν:

α) Επεκτείνεται μέχρι τέλους του έτους (31-12-2018) η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπήςτων Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

β) Παρατείνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018, έως τις 31-12-2018, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.

γ) Οι δαπάνες μεταφοράς, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους2018-2019 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών καιεφόσον το ύψος της δαπάνης συμφωνεί με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

δ) Αντιμετωπίζεται το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την πραγματοποίηση από τις Περιφέρειες δαπανών σχετικών με τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, κατά το πρώτο εξάμηνο των ετών2017 και 2018. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δεσμεύσεις στις οποίες είχαν προχωρήσει οι Περιφέρειες δεν επαρκούν για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης που εντέλει χρειάστηκε. Δίνεταιλοιπόν η δυνατότητα εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω (πρόσθετων) δαπανών σε βάρος τωνπιστώσεων των Περιφερειών του τρέχοντος οικονομικού έτους. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από 30-06-2018.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων οφείλει να τοποθετηθεί σε σταθερή βάση, και να μην επιτυγχάνεται συνεχώς μέσω της κατάθεσης τροπολογιών, προσανατολίστηκε σε μία σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του έργου της μεταφοράς μαθητών αλλά και τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων για την υλοποίησή του.

Για τον σκοπό αυτό, στις 26-09-2018 (4217 Β ́) δημοσιεύθηκε η αριθμ. 50025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»,(ΑΔΑ:6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37), με την οποία εξορθολογίζεται το πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες. Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, αντικαθιστά τηνπροηγούμενη Κ.Υ.Α. 24001/2013 (Β’ 1449) και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της αρμόδιας Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη μεταφορά μαθητών.

Η νέα ΚΥΑ καταργεί, τροποποιεί και εισάγει νέες διατάξεις, σε σχέση με την προηγούμενη, με στόχο τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, ευελιξίας και ορθότερης παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου, την εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει συγκαλέσει ομάδα έργου, που αποτελείται από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων, για την επανεξέταση του μαθηματικού τύπου μέσα από τον οποίο προκύπτει η αποζημίωση των μεταφορικών μέσων. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία μετους αρμόδιους φορείς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας πρότυπου σχεδίου διακήρυξηςεφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες της χώρας. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, από την επόμενη σχολική χρονιά, το σύνολο των Περιφερειών να εφαρμόσουν το ΔΣΑ, ώστε, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, να διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τις αναθέτουσες αρχές και μεγαλύτερη διαφάνεια, να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, αλλά και να μειώνεται το διοικητικό βάρος.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ήρθε σε επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή του έργου της μεταφοράς μαθητών, εν προκειμένω με τηνΠεριφέρεια Πελοποννήσου, και έλαβε την προφορική διαβεβαίωση ότι το έργο εκτελείται απρόσκοπτα. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 68899/29-11-2018 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο συμπληρωματικό έγγραφο, ώστε να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων».

Περισσότερα Άρθρα

Κοινή τηλεοπτική συνέντευξη Γιάννη Μαλτέζου – Κώστα Μαραγκού – Σταύρου Παπανικολάου για Πολεοδομικά θέματα στον Δήμο Άργους- Μυκηνών

Πρέπει οι πολίτες να ενημερωθούν επιτέλους για το τι συμβαίνει πολεοδομικά στον Δήμο Άργους- Μυκηνών. Γιατί το Άργος έχει γίνει μία αφιλόξενη πόλη, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να φεύγουν προς το Ναύπλιο; Πώς οδηγηθήκαμε στην πληθυσμιακή συρρίκνωση της πόλης, στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και στην εγκατάλειψή της από κατοίκους και επαγγελματίες; Τι διαφορετικό έχει […]

Με μοριοδότηση η εισαγωγή στο ΙΕΚ-ΟΑΕΔ Αργολίδας

Με μοριοδότηση η εισαγωγή στο ΙΕΚ-ΟΑΕΔ Αργολίδας – ηλεκτρονικά η επισύναψη των δικαιολογητικών των υποψηφίων καταρτιζομένων. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ΕΩΣ 20 ΣΕΠΤ. […]